Terma & Syarat

Selamat datang ke Myeyelashstore.com! Myeyelashstore LASHES, Inc. ("Myeyelashstore" atau "Company") adalah pengendali tapak www.myeyelashstore.com.

Dengan mengakses, melayari atau menggunakan Laman ini, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini (Syarat-syarat ini). Jika anda tidak bersetuju dengan Terma ini, anda tidak boleh menggunakan atau mengakses Laman ini. Myeyelashstore.com mempunyai hak untuk mengubah Terma ini pada bila-bila masa dengan mengemas kini siaran ini. Anda digalakkan untuk mengkaji Terma ini setiap kali anda menggunakan Laman ini kerana penggunaan Laman Anda selepas pengeposan perubahan akan membentuk penerimaan anda terhadap perubahan tersebut. Perjanjian untuk Terma ini juga merupakan perjanjian anda kepada Terma dan Syarat Program Kesetiaan("Terma Program Kesetiaan") dan Myeyelashstore.com Dasar Privasi ("Dasar Privasi"), yang diperbadankan di sini.

Kami memberi lesen peribadi, terhad, tidak boleh dipindah milik dan tidak eksklusif untuk mengakses dan menggunakan Laman ini. Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri dan tanpa notis kepada anda, untuk menyemak semula produk dan perkhidmatan yang terdapat di Laman ini dan untuk menukar, menggantung atau menghentikan apa-apa aspek Laman dan kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk berbuat demikian. Kami juga mungkin mengenakan peraturan dan batasan penggunaan Laman ini atau menyekat akses anda kepada sebahagian, atau semua, Laman ini tanpa notis atau penalti. Penggunaan berterusan Tapak ini akan menjadi penerimaan anda terhadap sebarang perubahan sedemikian.

PENGGUNAAN LAMAN

Anda boleh menggunakan Laman ini hanya untuk penggunaan peribadi anda sendiri bukan komersial dan mematuhi Syarat ini. Anda bertanggungjawab untuk komunikasi anda sendiri, termasuk penghantaran, muat naik atau penyebaran maklumat ke Laman ini dan bertanggungjawab terhadap akibat komunikasi tersebut. Sebarang penggunaan Laman lain memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Myeyelashstore.com. Anda tidak boleh menyalin, mengubah suai, atau mengedarkan kandungan Laman ini tanpa kebenaran bertulis Myeyelashstore.com terlebih dahulu. Anda tidak boleh mengubahsuai, menyiarkan, menghantar, mengambil bahagian dalam pemindahan, menjual, membuat karya terbitan dari, atau dengan cara apapun memanfaatkan mana-mana kandungan yang terdapat di Laman ini, secara keseluruhan atau sebahagiannya.

Kami menghendaki semua Ahli (seperti yang ditakrifkan di bawah dalam seksyen 4 Terma ini) untuk bersetuju untuk tidak menggunakan Laman ini, dan secara khusus melarang sebarang penggunaan Laman ini, untuk tujuan berikut:

  • Menyiarkan, menyampaikan atau menyebarkan apa-apa bahan yang melanggar mana-mana harta intelek, publisiti atau hak privasi orang lain atau entiti;
  • Menghantar apa-apa maklumat yang tidak benar, tidak tepat atau tidak;
  • Melibatkan diri dalam tindakan yang akan menjadi suatu kesalahan jenayah atau menimbulkan liabiliti sivil atau sebaliknya melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan;
  • Mencuba campur tangan dalam apa cara dengan Tapak, atau keselamatan rangkaian Myeyelashstore.com, atau cuba menggunakan perkhidmatan Tapak untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada sistem komputer lain; dan
  • Menggunakan Laman ini untuk menggugurkan barangan kapal kepada pihak ketiga

CAP DAGANG

Semua cap dagangan, tanda perkhidmatan, dan nama dagang Myeyelashstore.comlashes.com yang digunakan dalam laman web ini adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Myeyelashstore.com Strash.

PENDAFTARAN DAN PASSWORDS

Untuk mengakses perkhidmatan tertentu di Laman ini, anda dikehendaki memberikan maklumat tertentu. Semua maklumat mengenai anda mesti jujur, dan anda tidak boleh menggunakan sebarang alias atau cara lain untuk menutupi identiti sebenar anda. Sebarang kata laluan yang disediakan harus dilindungi setiap saat. Anda bertanggungjawab untuk keselamatan kata laluan anda dan akan semata-mata bertanggungjawab untuk penggunaan atau penggunaan tanpa kebenaran Laman di bawah kata laluan sedemikian. Kami mungkin menggantung atau menamatkan akses anda pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis. Untuk memahami bagaimana kami menggunakan maklumat yang dikumpulkan daripada anda, sila baca kami Dasar Privasi.

SUBSCRIPTION ELITE

Myeyelashstore.com menawarkan dua jenis langganan ELITE: bulanan (bil bulanan) dan langganan tahunan prabayar. Sila ambil perhatian bahawa pembelian atau pembelian ELITE Kit tidak terpakai / diberikan titik kesetiaan dan tidak boleh digabungkan dengan sebarang diskaun atau promosi lain.

SYARAT PEMULIHAN AUTOMATIK

Berkenaan dengan langganan Myeyelashstore.com Elite yang tertakluk kepada pembaharuan automatik, anda bersetuju bahawa Myeyelashstore.com boleh menghantar caj berkala (misalnya, bulanan) ke kaedah pembayaran pilihan anda tanpa kebenaran selanjutnya daripada anda sehingga anda memberi notis terlebih dahulu bahawa anda ingin menamatkan kebenaran ini atau untuk menukar kaedah pembayaran anda. Anda bersetuju bahawa notis sedemikian tidak akan menjejaskan caj yang diserahkan sebelum Myeyelashstore.com munasabah boleh bertindak.

SUBSCRIPTION BULAN ELITE

Dengan membeli Langganan Elit Bulanan, anda bersetuju dan mengakui bahawa langganan anda mempunyai caj pembayaran awal dan berulang pada kadar langganan semasa dan anda menerima tanggungjawab untuk semua caj yang berulang sebelum pembatalan, termasuk di mana berkenaan dengan sebarang caj yang diproses oleh Myeyelashstore.com selepas tarikh tamat kad pembayaran anda.

SYARAT-SYARAT PEMBAHARUAN EMPAT AUTOMATIK ELITE

Langganan Elite anda akan diperbaharui secara automatik untuk tempoh bulanan berturut-turut dan kaedah pembayaran anda akan dikenakan caj secara automatik untuk setiap tempoh bulanan berturut-turut pada kadar langganan masa kini sehingga anda membatalkan pembaharuan Langganan Bulanan anda.

POLISI PEMBATALAN UNTUK SUBSCRIPTIONS BULAN

Untuk membatalkan Langganan Bulanan ELITE anda pada bila-bila masa, anda boleh (i) login ke akaun anda dan ikuti prosedur pembatalan di sana, (ii) menghantar mesej kepada kami di misslamode@126.com dan kami akan melakukannya untuk anda. Sekiranya anda membatalkan, anda boleh menggunakan langganan anda sehingga hujung tempoh langganan anda pada masa itu.

SUBSCRIPT TAHUNAN ELITE

Dengan membeli Langganan Tahunan, anda bersetuju dan mengakui bahawa langganan anda mempunyai ciri pra-pembayaran awal untuk satu tahun penuh perkhidmatan dan yuran pembaharuan Langganan Tahunan yang berulang pada kadar Langganan Tahunan semasa dan anda menerima tanggungjawab untuk semua caj berulang sebelum untuk pembatalan, termasuk jika terdapat sebarang caj yang diproses oleh Myeyelashstore.com selepas tarikh tamat kad pembayaran anda.

SYARAT-SYARAT PELAJAR TAHUN AUTOMATIK AUTOMATIK

Pada akhir setiap tempoh langganan Elite setiap tahun, langganan Elite anda akan dilanjutkan secara automatik untuk tempoh satu tahun lagi dan kaedah pembayaran anda secara automatik akan dikenakan yuran pembaharuan Langganan Elite Tahunan pada kadar Langganan Tahunan Elite yang ada saat ini sehingga anda membatalkan Pembaharuan Langganan Tahunan Elite.

POLISI PEMBATALAN PEMBAHARUAN PENYELESAIAN TAHUNAN ELITE

Anda hanya boleh membatalkan Langganan Tahunan Elite anda semasa bulan pertama langganan. Untuk membatalkan pembaharuan Langganan Tahunan Elite anda untuk tahun berikutnya, pada bila-bila masa selepas anda dibilkan untuk tahun semasa semasa, anda boleh (i) log masuk ke akaun anda dan ikuti prosedur pembatalan di sana, (ii) menghantar mesej kepada kami di misslamode@126.com dan kami akan melakukannya untuk anda.

PEMULANGAN & PEMBELI UNTUK LANGSUNG ELITE

Semua produk yang dibeli di bawah langganan Elite adalah tertakluk kepada Dasar Pemulangan & Pertukaran Myeyelashstore.com.

Jika anda ingin mengembalikan wang, sila hubungi kami untuk mendapatkan alamat bayaran balik.

Pelanggan hanya akan dikenakan bayaran sekali untuk kos penghantaran (ini termasuk pulangan); Tidak boleh menebus semula kepada pengguna untuk mendapatkan kembali produk tersebut.

PROGRAM AUTO-RENEW:

Dengan bersetuju untuk mengambil bahagian dalam satu Auto-Renew Program untuk menambah bekalan lash anda, anda bersetuju dan mengakui bahawa penyertaan anda dalam program ini mempunyai caj bayaran awal dan berulang pada frekuensi yang dipilih (bulan kenaikan 1 / 3 / 6) apabila anda mendaftar dalam jumlah harga runcit masa lalu produk terpilih anda yang dipaparkan di Laman ini dan anda menerima tanggungjawab untuk semua caj berulang sebelum pembatalan, termasuk jika berkenaan dengan sebarang caj yang diproses oleh Myeyelashstore.com selepas tarikh tamat kad pembayaran anda. Sila ambil perhatian bahawa pembelian Program Pembaharuan Auto tidak diberikan titik kesetiaan dan tidak boleh digabungkan dengan sebarang diskaun atau promosi lain

SYARAT PENGURUSAN AUTO-RENEW

Produk yang anda pilih untuk pembaharuan automatik akan dihantar secara automatik kepada anda pada kekerapan yang dipilih oleh anda (cth. Setiap bulan 3) dan kaedah pembayaran anda secara automatik akan dikenakan pada 1st bulan dimana penghantaran akan berlaku dalam jumlah harga runcit semasa untuk produk di Laman ini sehingga anda membatalkan pilihan penghantaran automatik anda.

POLISI PEMBATALAN UNTUK PROGRAM AUTO-RENEW /

Untuk membatalkan Pembaharuan Automatik anda pada bila-bila masa, anda boleh (i) log masuk ke akaun anda dan ikuti prosedur pembatalan di sana, (ii) menghantar mesej kepada kami di misslamode@126.com dan kami akan melakukannya untuk anda.

PEMULIHAN DAN PEMBELIAN BAGI PRODUK PEMBUATAN AUTO-RENEW

Semua produk yang dibeli di bawah langganan pembaharuan auto tertakluk kepada Dasar Pemulangan dan Pertukaran Myeyelashstore.com.

TERMA DAN SYARAT TAMBAHAN

Anda bersetuju bahawa terma dan syarat tambahan mungkin terpakai bagi produk tertentu, pesanan atau penggunaan anda sebahagian dari Laman, termasuk berkenaan dengan pesanan, Polisi Pengiriman, Dasar Pemulangan, dan program ganjaran keanggotaan (termasuk Syarat Program Kesetiaan) ("Syarat Tambahan"), yang Syarat Tambahan dibuat sebahagian daripada Terma ini mengikut rujukan. Sekiranya terdapat konflik di antara Terma dan Terma Tambahan ini, Syarat Tambahan akan dikawal.

PERLINDUNGAN FRAUD

Sebagai sebahagian daripada prosedur pemprosesan pesanan kami, kami mungkin membuat pesanan skrin untuk penipuan atau jenis aktiviti tidak sah atau haram yang lain. Kami berhak untuk menolak untuk memproses pesanan disebabkan oleh penipuan yang disyaki atau aktiviti tidak sah atau tidak sah. Jika kami mengesyaki aktiviti penipuan, tidak sah atau tidak sah, kami boleh menolak pesanan anda atau kami boleh menghubungi anda di nombor telefon atau alamat e-mel yang anda berikan untuk mengesahkan pesanan anda. Kami juga berhak untuk membatalkan sebarang akaun atau enggan menghantar ke alamat tertentu disebabkan oleh penipuan yang disyaki atau aktiviti tidak sah atau tidak sah. Kami mengambil langkah-langkah ini untuk melindungi pelanggan kami serta diri kami daripada penipuan atau aktiviti tidak sah atau tidak sah lain.

URUSNIAGA

Jika anda ingin membeli apa-apa produk atau perkhidmatan yang disediakan melalui Laman ini (setiap pembelian tersebut, "Transaksi"), anda mungkin diminta untuk membekalkan maklumat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi anda termasuk, tanpa had, nombor kad kredit anda, tarikh tamat tempoh kad kredit anda, alamat bil anda, dan maklumat penghantaran anda. Anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai hak yang sah untuk menggunakan mana-mana kad kredit atau kaedah pembayaran lain yang digunakan berkaitan dengan sebarang transaksi. Dengan mengemukakan maklumat sedemikian, anda memberikan kepada Myeyelashstore.com hak untuk memberikan maklumat tersebut kepada pihak ketiga untuk tujuan memudahkan Penyelesaian Transaksi yang dimulakan oleh anda atau bagi pihak anda. Pengesahan maklumat mungkin diperlukan sebelum pengakuan atau penyempurnaan sebarang Transaksi.

Semua penerangan, imej, rujukan, ciri, kandungan, spesifikasi, produk, dan harga produk dan perkhidmatan yang diterangkan atau digambarkan di Laman ini akan berubah pada bila-bila masa tanpa notis. Berat, ukuran dan deskripsi lain adalah anggaran dan disediakan untuk tujuan kemudahan sahaja.

Kemasukan mana-mana produk atau perkhidmatan di Laman ini tidak membayangkan atau menjamin bahawa produk atau perkhidmatan ini akan tersedia. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan dan mematuhi semua undang-undang tempatan, negeri, persekutuan dan antarabangsa yang berkenaan (termasuk keperluan umur minimum) berkenaan dengan penerimaan, pemilikan, penggunaan dan penjualan apa-apa barang yang dibeli dari Laman ini.

Dengan meletakkan pesanan, anda menyatakan bahawa produk yang diperintahkan akan digunakan hanya dengan cara yang sah. Myeyelashstore.com berhak, dengan atau tanpa notis terlebih dahulu, untuk melakukan mana-mana satu atau lebih yang berikut:

(i) menghadkan kuantiti yang ada atau menghentikan sebarang produk atau perkhidmatan
(ii) mengenakan syarat pada penghormatan mana-mana kupon, kod kupon, kod promosi, atau promosi lain yang serupa
(iii) menghalang mana-mana pengguna daripada membuat atau melengkapkan mana-mana atau semua Transaksi (s; dan
(iv) enggan memberikan mana-mana pengguna dengan apa-apa produk atau perkhidmatan.

Anda bersetuju bahawa dengan membuat pesanan di Laman ini, anda memasukkan kontrak yang mengikat dengan Myeyelashstore.com dan bersetuju untuk membayar semua caj yang mungkin ditanggung oleh anda atau bagi pihak anda melalui Laman, pada harga yang dikenakan apabila caj tersebut ditanggung termasuk, tanpa batasan, semua caj perkapalan dan pengendalian. Di samping itu, anda tetap bertanggungjawab terhadap sebarang cukai yang mungkin terpakai pada Transaksi anda.

INFORMASI PRODUK; PEMBATASAN KUANTITI

Tidak termasuk apa-apa kandungan yang boleh dikemukakan oleh Ahli dari semasa ke semasa, kami berusaha untuk memastikan bahawa maklumat di Laman ini lengkap dan boleh dipercayai. Maklumat tertentu mungkin mengandungi ralat harga, kesilapan tipografi dan kesilapan atau ketidaktepatan lain, yang mana kita boleh membetulkan tanpa liabiliti. Kami juga berhak untuk menghadkan kuantiti yang dibeli oleh Ahli dan untuk menyemak, menggantung, atau menamatkan sesuatu acara atau promosi pada bila-bila masa tanpa notis (termasuk selepas pesanan telah dihantar atau diakui). Kami tidak menjamin bahawa semua produk yang dijelaskan di Laman kami akan tersedia.

HAK

Anda mengakui dan bersetuju bahawa kandungan (selain daripada kandungan yang mungkin dikemukakan oleh Ahli), bahan, teks, imej, video, grafik, tanda dagangan, logo, ikon butang, muzik, perisian dan elemen lain yang terdapat di Laman ini adalah hak milik Myeyelashstore.com atau pemberi lesen kami dan dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan dan / atau hak dan undang-undang hak milik yang lain. Anda bersetuju untuk tidak menjual, melesenkan, menyewakan, mengedar, menyalin, mengeluarkan, menghantar, memaparkan secara terbuka, melaksanakan secara awam, menerbitkan, menyesuaikan, menyunting, mengubah atau membuat kerja terbitan dari mana-mana kandungan atau bahan di Situs. Semua Myeyelashstore.com logo (Design Decorative V, Design V, Design Myeyelashstore.com), FLUFF'N, FLUFF'N THICK, LIVE IN LASHES, adalah tanda dagangan berdaftar Myeyelashstore.com, Inc. Semua kandungan Laman kami adalah hak cipta oleh Myeyelashstore.com, Inc. Semua hak cipta terpelihara.Kecuali sebagaimana dinyatakan secara terperinci dalam Terma-terma ini, tiada lesen diberikan kepada anda dan tidak ada hak yang disampaikan oleh kerana mengakses atau menggunakan Laman ini. Semua hak yang tidak diberikan di bawah Terma ini dikhaskan oleh Myeyelashstore.com.

PENAFIAN UMUM

Anda menganggap semua tanggungjawab dan risiko berkenaan dengan penggunaan Laman Anda. LAMAN INI, DAN SEMUA KANDUNGAN, MERCHANDISE DAN MAKLUMAT LAIN PADA ATAU DIAKSES DARIPADA ATAU MELALUI LAMAN INI ATAU A "BERKAITAN" LAMAN DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEPERTI TERSEDIA" TANPA SEBARANG JENIS JAMINAN, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT , TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI TERSIRAT DENGAN KEBOLEHTIFAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, PELANGGARAN, KESELAMATAN DAN KETEPATAN. KHUSUS, NAMUN TANPA HAD, Myeyelashstore.com TIDAK MENJAGA BAHWA: (1) MAKLUMAT PADA SITUS INI TETAPI, TERSEDIA ATAU BERTEMU; (2) FUNGSI-FUNGSI YANG DIDAPATKAN PADA SITUS INI AKAN DIPERLUKAN ATAU PERCUMA-bebas; ATAU (3) DEFEK AKAN DIPERLUKAN, ATAU BAHAN INI ATAU PELANGGAN YANG MENCIPTAKAN SAYA TERSEDIA ADALAH PERCUMA VIRUS ATAU KOMPONEN YANG HARAPAN LAIN. Myeyelashstore.com tidak memberi sebarang jaminan tentang mana-mana laman web bukanMyeyelashstore.com yang mana anda boleh diarahkan atau dihubungkan dari Laman ini. Hyperlinks disertakan semata-mata untuk kemudahan anda, dan Myeyelashstore.com tidak memberikan sebarang representasi atau jaminan berkenaan dengan ketepatan, ketersediaan, kesesuaian atau keselamatan maklumat yang disediakan di laman web bukanMyeyelashstore.com tersebut. Myeyelashstore.com tidak mengesahkan, menjamin atau menjamin sebarang produk atau perkhidmatan yang ditawarkan atau disediakan oleh atau bagi pihak pihak ketiga di Laman ini.

PENAFIAN - TIDAK ADA PEMBERITAHUAN PROFESIONAL

Sebarang maklumat yang kami berikan mengenai produk atau sebaliknya (cth. Deskripsi atau arahan produk) adalah untuk tujuan maklumat sahaja. Anda tidak boleh mengambil sebarang tindakan berdasarkan sebarang maklumat yang terdapat di Laman ini. Penggunaan Theite tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat profesional. Anda harus membaca dan tegas mengikut semua label produk, sisipan pembungkusan dan arahan dan semua petunjuk dan amaran pengeluar dan mendapatkan nasihat profesional bebas apabila sesuai.

CUKAI

Jumlah harga anda akan termasuk harga produk ditambah dengan sebarang cukai jualan yang berkaitan; Cukai jualan negeri dan tempatan adalah berdasarkan alamat penghantaran dan kadar cukai jualan yang berkuat kuasa pada masa anda membeli produk. Kami akan mengenakan cukai hanya di negeri-negeri di mana barangan yang dijual di internet dikenakan cukai.

PERLINDUNGAN

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, memegang tidak berbahaya, dan mempertahankan Myeyelashstore.com, induknya, anak syarikat, bahagian, dan gabungannya, dan pegawai, pengarah, pekerja, ejen dan sekutu masing-masing dan semua tuntutan, liabiliti, ganti rugi, kos dan perbelanjaan pertahanan, termasuk yuran peguam, dalam apa-apa cara yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan haram Anda terhadap Laman ini, pelanggaran terhadap Syarat atau Kebijakan Privasi ini, kandungan fitnah atau pelanggaran yang diposkan ke Situs oleh Anda, atau pelanggaran Anda terhadap undang-undang atau hak pihak ketiga.

HAD LIABILITI

KECUALI DALAM KESELAMATAN MISCONDUCT WILLFUL DAN RECKLESS TANGGUNG JAWAB ATAS BAHAGIAN OF Myeyelashstore.com, DALAM APA-APA NO EVENT AKAN MELIARKASSTORE.com, SYARIKAT-SYARIKAT PARENT, SYARIKAT-SYARIKAT, ANAK-ANAK, ATAU APA-APA PEGAWAI, PARA PENGARAH, PEKERJA, EJEN, PEMBEKAL, SEKUTU, ATAU KETIGA PIHAK MENYEDIAKAN MAKLUMAT DI LAMAN INI AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA MANA-MANA ​​PENGGUNA LAMAN INI ATAU ORANG LAIN ATAU ENTITI SECARA LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN, TURUTAN ATAU TELADAN (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, GANTI KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN DATA ATAU KEHILANGAN PENGGUNAAN) YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN ATAU KEGAGALAN MENGGUNAKAN LAMAN INI, SAMA ADA BERDASARKAN WARANTI, KONTRAK ATAU TORT (KECUAIAN). BAGAIMANA jika Myeyelashstore.com TELAH DIPERLUKAN ATAU HARUS MENGALAMI KEMUNGKINAN KEROSAKAN ATAU KERUGIAN TERSEBUT. KECUALI DALAM KESELAMATAN MISCONDUCT WILLFUL DAN KELENGKAPAN KECUALI DI BAHAGIAN OF MYeyelashstore.com, DALAM TIDAK ADA AKHIR TANGGAL LIABILITI TANAH Myeyelashstore.com, ITS AFILIASI ATAU BANYAK PEGAWAI, PARA PENGARAH, PEKERJA, AGEN, PENYELAMAT, ANAK-ANAK, PEMBEKAL , SEKUTU ATAU PIHAK KETIGA MENYEDIAKAN MAKLUMAT DI LAMAN INI KEPADA ANDA UNTUK SEMUA KEROSAKAN, KEHILANGAN, DAN PUNCA TINDAKAN AKIBAT PENGGUNAAN LAMAN INI, SAMA ADA DALAM WARANTI, KONTRAK ATAU TORT (KECUAIAN), MELEBIHI jUMLAH YANG DIBAYAR KEPADA Myeyelashstore.com DENGAN SAMBUNGAN DENGAN RISIKO MENYEDIAKAN EVENT UNTUK TANGGUNGJAWAB TERSEBUT. Anda dengan ini mengakui bahawa perenggan yang terdahulu hendaklah terpakai bagi semua kandungan, barangan dan perkhidmatan yang tersedia melalui Laman ini.

RISIKO KERUGIAN

Sebarang barang yang dibeli dari Laman kami akan dihantar oleh pembawa pihak ketiga. Hasilnya, tajuk dan risiko kerugian untuk barangan tersebut akan dihantar kepada anda apabila penghantaran kami kepada syarikat penerbangan.

WAIVER; REMEDI

Kegagalan Myeyelashstore.com untuk sebahagian atau sepenuhnya menjalankan apa-apa hak atau pengecualian Myeyelashstore.com apa-apa pelanggaran Terma dan Syarat ini oleh anda tidak boleh menghalang satu latihan berikutnya dengan hak oleh Myeyelashstore.com atau disifatkan penepian oleh Myeyelashstore .com mengenai mana-mana pelanggaran berikutnya oleh anda yang sama atau mana-mana terma lain Terma ini. Hak dan remedi Myeyelashstore.com di bawah Terma ini dan mana-mana perjanjian lain yang berkaitan antara anda dan Myeyelashstore.com akan menjadi kumulatif, dan penjalanan apa-apa hak atau remedi tersebut tidak akan membatasi hak Myeyelashstore untuk menjalankan apa-apa hak atau remedi lain.

Soalan: Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Terma ini, anda boleh menghubungi kami di misslamode@126.com

Anda berjaya melanggan!