Terma & Syarat

Selamat datang ke Myeyelashstore.com! Myeyelashstore LASHES, Inc. ("Myeyelashstore" atau "Syarikat") adalah pengendali laman web www.myeyelashstore.com.

Dengan mengakses, melayari atau menggunakan Laman web ini, Anda mengakui bahawa Anda telah membaca, memahami dan setuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini ("Syarat" ini). Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Syarat ini, anda tidak boleh menggunakan atau mengakses Laman web ini. Myeyelashstore.com berhak untuk merevisi Syarat ini pada bila-bila masa dengan mengemas kini catatan ini. Anda digalakkan untuk mengkaji Syarat-syarat ini setiap kali anda menggunakan Laman web kerana penggunaan Laman anda setelah pengeposan perubahan akan menjadi penerimaan anda terhadap perubahan tersebut. Perjanjian dengan Syarat ini juga merupakan persetujuan anda untuk Terma dan Syarat Program Kesetiaan ("Terma Program Kesetiaan") dan Myeyelashstore.com Polisi Privasi ("Dasar Privasi"), yang diperbadankan di sini.

Kami memberi lesen peribadi, terhad, tidak boleh dipindah milik dan tidak eksklusif untuk mengakses dan menggunakan Laman ini. Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri dan tanpa notis kepada anda, untuk menyemak semula produk dan perkhidmatan yang terdapat di Laman ini dan untuk menukar, menggantung atau menghentikan apa-apa aspek Laman dan kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk berbuat demikian. Kami juga mungkin mengenakan peraturan dan batasan penggunaan Laman ini atau menyekat akses anda kepada sebahagian, atau semua, Laman ini tanpa notis atau penalti. Penggunaan berterusan Tapak ini akan menjadi penerimaan anda terhadap sebarang perubahan sedemikian.

 

PENGGUNAAN LAMAN

Anda boleh menggunakan Laman ini hanya untuk penggunaan peribadi anda sendiri bukan komersial dan mematuhi Syarat ini. Anda bertanggungjawab untuk komunikasi anda sendiri, termasuk penghantaran, muat naik atau penyebaran maklumat ke Laman ini dan bertanggungjawab terhadap akibat komunikasi tersebut. Sebarang penggunaan Laman lain memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Myeyelashstore.com. Anda tidak boleh menyalin, mengubah suai, atau mengedarkan kandungan Laman ini tanpa kebenaran bertulis Myeyelashstore.com terlebih dahulu. Anda tidak boleh mengubahsuai, menyiarkan, menghantar, mengambil bahagian dalam pemindahan, menjual, membuat karya terbitan dari, atau dengan cara apapun memanfaatkan mana-mana kandungan yang terdapat di Laman ini, secara keseluruhan atau sebahagiannya.

Kami menghendaki semua Ahli (seperti yang ditakrifkan di bawah dalam seksyen 4 Terma ini) untuk bersetuju untuk tidak menggunakan Laman ini, dan secara khusus melarang sebarang penggunaan Laman ini, untuk tujuan berikut:

  • Menyiarkan, menyampaikan atau menyebarkan apa-apa bahan yang melanggar mana-mana harta intelek, publisiti atau hak privasi orang lain atau entiti;
  • Menghantar apa-apa maklumat yang tidak benar, tidak tepat atau tidak;
  • Melibatkan diri dalam tindakan yang akan menjadi suatu kesalahan jenayah atau menimbulkan liabiliti sivil atau sebaliknya melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan;
  • Mencuba campur tangan dalam apa cara dengan Tapak, atau keselamatan rangkaian Myeyelashstore.com, atau cuba menggunakan perkhidmatan Tapak untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada sistem komputer lain; dan
  • Menggunakan Laman ini untuk menggugurkan barangan kapal kepada pihak ketiga

 

CAP DAGANG

Semua tanda dagang, tanda perkhidmatan, dan nama dagang Myeyelashstore.comlashes.com yang digunakan di laman web ini adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Myeyelashstore.com Lashes.

 

PENDAFTARAN DAN PASSWORDS

Untuk mengakses perkhidmatan tertentu di Laman ini, anda dikehendaki memberikan maklumat tertentu. Semua maklumat mengenai anda mesti jujur, dan anda tidak boleh menggunakan sebarang alias atau cara lain untuk menutupi identiti sebenar anda. Sebarang kata laluan yang disediakan harus dilindungi setiap saat. Anda bertanggungjawab untuk keselamatan kata laluan anda dan akan semata-mata bertanggungjawab untuk penggunaan atau penggunaan tanpa kebenaran Laman di bawah kata laluan sedemikian. Kami mungkin menggantung atau menamatkan akses anda pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis. Untuk memahami bagaimana kami menggunakan maklumat yang dikumpulkan daripada anda, sila baca kami Polisi Privasi.

 

SUBSCRIPTION ELITE

Myeyelashstore.com menawarkan dua jenis langganan ELITE: langganan bulanan (bulanan bulanan) dan prabayar tahunan. Harap maklum bahawa pembelian atau langganan ELITE Kit tidak berlaku / diberikan mata kesetiaan dan tidak boleh digabungkan dengan potongan atau promosi lain. 

 

SYARAT PEMULIHAN AUTOMATIK

Berkenaan dengan langganan Myeyelashstore.com Elite yang tertakluk kepada pembaharuan automatik, anda bersetuju bahawa Myeyelashstore.com boleh menyerahkan caj berkala (misalnya, bulanan) ke kaedah pembayaran yang anda pilih tanpa kebenaran lebih lanjut daripada anda sehingga anda memberi notis terlebih dahulu bahawa anda ingin menghentikan kebenaran ini atau untuk menukar kaedah pembayaran anda. Anda bersetuju bahawa notis tersebut tidak akan mempengaruhi caj yang dikemukakan sebelum Myeyelashstore.com boleh bertindak.

 

SUBSCRIPTION BULAN ELITE

Dengan membeli Langganan Bulanan Elite, anda bersetuju dan mengakui bahawa langganan anda mempunyai caj pembayaran awal dan berulang pada kadar langganan ketika ini dan anda menerima tanggungjawab untuk semua caj berulang sebelum pembatalan, termasuk di mana berlaku sebarang caj yang diproses oleh Myeyelashstore.com selepas tarikh kad pembayaran anda tamat.

 

SYARAT-SYARAT PEMBAHARUAN EMPAT AUTOMATIK ELITE

Langganan Elite anda akan diperbaharui secara automatik untuk tempoh bulanan berturut-turut dan kaedah pembayaran anda akan dikenakan caj secara automatik untuk setiap tempoh bulanan berturut-turut pada kadar langganan masa kini sehingga anda membatalkan pembaharuan Langganan Bulanan anda.

 

POLISI PEMBATALAN UNTUK SUBSCRIPTIONS BULAN

Untuk membatalkan Langganan Bulanan ELITE anda pada bila-bila masa, anda boleh (i) login ke akaun anda dan ikuti prosedur pembatalan di sana, (ii) menghantar mesej kepada kami di misslamode@126.com dan kami akan melakukannya untuk anda. Sekiranya anda membatalkan, anda boleh menggunakan langganan anda sehingga hujung tempoh langganan anda pada masa itu.

 

SUBSCRIPT TAHUNAN ELITE

Dengan membeli Langganan Tahunan, anda bersetuju dan mengakui bahawa langganan anda mempunyai ciri pra-pembayaran awal untuk satu tahun perkhidmatan penuh dan yuran pembaharuan Langganan Tahunan berulang pada kadar Langganan Tahunan semasa dan anda menerima tanggungjawab untuk semua caj berulang sebelum untuk pembatalan, termasuk di mana berlaku sebarang caj yang diproses oleh Myeyelashstore.com selepas tarikh kad pembayaran anda tamat.

 

SYARAT-SYARAT PELAJAR TAHUN AUTOMATIK AUTOMATIK

Pada akhir setiap tempoh langganan Elite setiap tahun, langganan Elite anda akan dilanjutkan secara automatik untuk tempoh satu tahun lagi dan kaedah pembayaran anda secara automatik akan dikenakan yuran pembaharuan Langganan Elite Tahunan pada kadar Langganan Tahunan Elite yang ada saat ini sehingga anda membatalkan Pembaharuan Langganan Tahunan Elite.

 

POLISI PEMBATALAN PEMBAHARUAN PENYELESAIAN TAHUNAN ELITE

Anda hanya boleh membatalkan Langganan Tahunan Elite anda semasa bulan pertama langganan. Untuk membatalkan pembaharuan Langganan Tahunan Elite anda untuk tahun berikutnya, pada bila-bila masa selepas anda dibilkan untuk tahun semasa semasa, anda boleh (i) log masuk ke akaun anda dan ikuti prosedur pembatalan di sana, (ii) menghantar mesej kepada kami di misslamode@126.com dan kami akan melakukannya untuk anda.

 

PENGEMBALIAN & PERTUKARAN UNTUK Langganan Elite

Semua produk yang dibeli di bawah langganan Elite tertakluk kepada Polisi Pengembalian & Pertukaran Myeyelashstore.com.

Sekiranya anda ingin mengembalikan wang, sila hubungi kami untuk mendapatkan alamat pengembalian wang.

Pelanggan hanya akan dikenakan bayaran sekali untuk kos penghantaran (ini termasuk pulangan); Tidak boleh menebus semula kepada pengguna untuk mendapatkan kembali produk tersebut.

PROGRAM AUTO-RENEW:

Dengan bersetuju untuk berpartisipasi dalam Program Pembaharuan Automatik untuk mengisi semula bekalan lash anda, anda bersetuju dan mengakui bahawa penyertaan anda dalam program ini mempunyai caj pembayaran awal dan berulang pada frekuensi yang dipilih (kenaikan 1/3/6 bulan) semasa anda menandatangani naik dalam jumlah harga runcit semasa produk terpilih anda yang dipaparkan di Laman web dan anda bertanggungjawab untuk semua caj berulang sebelum pembatalan, termasuk di mana berlaku sebarang caj yang diproses oleh Myeyelashstore.com setelah tarikh kad kredit anda tamat. Harap maklum bahawa pembelian Program Auto-Renew tidak diberikan mata kesetiaan dan tidak dapat digabungkan dengan potongan atau promosi lain

 

SYARAT PENGURUSAN AUTO-RENEW

Produk yang anda pilih untuk pembaharuan automatik akan dihantar secara automatik kepada anda pada kekerapan yang dipilih oleh anda (cth. Setiap bulan 3) dan kaedah pembayaran anda secara automatik akan dikenakan pada 1st bulan dimana penghantaran akan berlaku dalam jumlah harga runcit semasa untuk produk di Laman ini sehingga anda membatalkan pilihan penghantaran automatik anda.

 

POLISI PEMBATALAN UNTUK PROGRAM AUTO-RENEW /

Untuk membatalkan Pembaharuan Automatik anda pada bila-bila masa, anda boleh (i) log masuk ke akaun anda dan ikuti prosedur pembatalan di sana, (ii) menghantar mesej kepada kami di misslamode@126.com dan kami akan melakukannya untuk anda.

PEMULIHAN DAN PEMBELIAN BAGI PRODUK PEMBUATAN AUTO-RENEW

Semua produk yang dibeli di bawah langganan pembaharuan automatik adalah tertakluk kepada Polisi Pengembalian dan Pertukaran Myeyelashstore.com.

 

TERMA DAN SYARAT TAMBAHAN

Anda bersetuju bahawa terma dan syarat tambahan mungkin terpakai bagi produk tertentu, pesanan atau penggunaan anda sebahagian dari Laman, termasuk berkenaan dengan pesanan, Polisi Pengiriman, Dasar Pemulangan, dan program ganjaran keanggotaan (termasuk Syarat Program Kesetiaan) ("Syarat Tambahan"), yang Syarat Tambahan dibuat sebahagian daripada Terma ini mengikut rujukan. Sekiranya terdapat konflik di antara Terma dan Terma Tambahan ini, Syarat Tambahan akan dikawal.

 

PERLINDUNGAN FRAUD

Sebagai sebahagian daripada prosedur pemprosesan pesanan kami, kami mungkin membuat pesanan skrin untuk penipuan atau jenis aktiviti tidak sah atau haram yang lain. Kami berhak untuk menolak untuk memproses pesanan disebabkan oleh penipuan yang disyaki atau aktiviti tidak sah atau tidak sah. Jika kami mengesyaki aktiviti penipuan, tidak sah atau tidak sah, kami boleh menolak pesanan anda atau kami boleh menghubungi anda di nombor telefon atau alamat e-mel yang anda berikan untuk mengesahkan pesanan anda. Kami juga berhak untuk membatalkan sebarang akaun atau enggan menghantar ke alamat tertentu disebabkan oleh penipuan yang disyaki atau aktiviti tidak sah atau tidak sah. Kami mengambil langkah-langkah ini untuk melindungi pelanggan kami serta diri kami daripada penipuan atau aktiviti tidak sah atau tidak sah lain.

 

URUSNIAGA

Sekiranya anda ingin membeli produk atau perkhidmatan yang disediakan melalui Laman web (setiap pembelian tersebut, "Transaksi"), anda mungkin diminta untuk memberikan maklumat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi anda termasuk, tanpa batasan, nombor kad kredit anda, tarikh luput kad kredit anda, alamat pengebilan anda dan maklumat penghantaran anda. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda memiliki hak hukum untuk menggunakan setiap kartu kredit atau metode pembayaran lain yang digunakan sehubungan dengan transaksi apa pun. Dengan mengirimkan maklumat tersebut, anda memberi hak kepada Myeyelashstore.com untuk memberikan maklumat tersebut kepada pihak ketiga untuk tujuan memudahkan penyelesaian Transaksi yang dimulakan oleh anda atau bagi pihak anda. Pengesahan maklumat mungkin diperlukan sebelum pengakuan atau penyelesaian Transaksi apa pun.

Semua penerangan, imej, rujukan, ciri, kandungan, spesifikasi, produk, dan harga produk dan perkhidmatan yang diterangkan atau digambarkan di Laman ini akan berubah pada bila-bila masa tanpa notis. Berat, ukuran dan deskripsi lain adalah anggaran dan disediakan untuk tujuan kemudahan sahaja.

Kemasukan mana-mana produk atau perkhidmatan di Laman ini tidak membayangkan atau menjamin bahawa produk atau perkhidmatan ini akan tersedia. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan dan mematuhi semua undang-undang tempatan, negeri, persekutuan dan antarabangsa yang berkenaan (termasuk keperluan umur minimum) berkenaan dengan penerimaan, pemilikan, penggunaan dan penjualan apa-apa barang yang dibeli dari Laman ini.

Dengan membuat pesanan, anda menyatakan bahawa produk yang dipesan akan digunakan hanya dengan cara yang sah. Myeyelashstore.com berhak, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk melakukan salah satu atau lebih perkara berikut:

(i) menghadkan kuantiti yang ada atau menghentikan sebarang produk atau perkhidmatan 
(ii) mengenakan syarat pada penghormatan mana-mana kupon, kod kupon, kod promosi, atau promosi lain yang serupa 
(iii) menghalang mana-mana pengguna daripada membuat atau melengkapkan mana-mana atau semua Transaksi (s; dan 
(iv) enggan memberikan mana-mana pengguna dengan apa-apa produk atau perkhidmatan.

Anda bersetuju bahawa dengan membuat pesanan di Laman, anda membuat kontrak yang mengikat dengan Myeyelashstore.com dan bersetuju untuk membayar semua caj yang mungkin dikenakan oleh anda atau bagi pihak anda melalui Laman ini, dengan harga yang berlaku apabila caj tersebut dikenakan termasuk, tanpa batasan, semua caj penghantaran dan pengendalian. Di samping itu, anda tetap bertanggungjawab atas sebarang cukai yang mungkin berlaku untuk Transaksi anda.

 

INFORMASI PRODUK; PEMBATASAN KUANTITI

Tidak termasuk apa-apa kandungan yang boleh dikemukakan oleh Ahli dari semasa ke semasa, kami berusaha untuk memastikan bahawa maklumat di Laman ini lengkap dan boleh dipercayai. Maklumat tertentu mungkin mengandungi ralat harga, kesilapan tipografi dan kesilapan atau ketidaktepatan lain, yang mana kita boleh membetulkan tanpa liabiliti. Kami juga berhak untuk menghadkan kuantiti yang dibeli oleh Ahli dan untuk menyemak, menggantung, atau menamatkan sesuatu acara atau promosi pada bila-bila masa tanpa notis (termasuk selepas pesanan telah dihantar atau diakui). Kami tidak menjamin bahawa semua produk yang dijelaskan di Laman kami akan tersedia.

 

HAK

Anda mengakui dan bersetuju bahawa kandungan (selain daripada kandungan yang mungkin diserahkan oleh Anggota), bahan, teks, gambar, video, grafik, tanda dagang, logo, ikon butang, muzik, perisian dan elemen lain yang terdapat di Laman web adalah hak milik Myeyelashstore.com atau pemberi lesen kami dan dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan dan / atau hak dan undang-undang hak milik lain. Anda bersetuju untuk tidak menjual, melesenkan, menyewa, mengedar, menyalin, menghasilkan semula, menghantar, memaparkan secara terbuka, melakukan secara terbuka, menerbitkan, menyesuaikan, mengedit, mengubah atau membuat karya terbitan dari mana-mana kandungan atau bahan di Laman ini. Semua logo Myeyelashstore.com (Hiasan V Reka Bentuk, Reka Bentuk V, Reka Bentuk Myeyelashstore.com), FLUFF'N, FLUFF'N THICK, LIVE IN LASHES, adalah tanda dagang berdaftar dari Myeyelashstore.com, Inc. Semua kandungan Laman web kami dilindungi hak cipta oleh Myeyelashstore.com, Inc. Semua hak dilindungi. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan secara jelas dalam Syarat ini, tidak ada lesen yang diberikan kepada anda dan tidak ada hak yang disampaikan dengan cara mengakses atau menggunakan Laman web ini. Semua hak yang tidak diberikan di bawah Syarat ini dilindungi oleh Myeyelashstore.com.

 

PENAFIAN UMUM

Anda memikul semua tanggungjawab dan risiko berkenaan dengan penggunaan Laman web ini oleh anda. LAMAN, DAN SEMUA KANDUNGAN, PEMERINTAHAN, DAN MAKLUMAT LAIN DI ATAS ATAU MELALUI LAMAN INI ATAU LAMAN "BERKAITAN" DISEDIAKAN DENGAN ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SETIAP TERSEDIA" TANPA JAMINAN SETIAP JENIS, TETAPI TERSEBUT , TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA JAMINAN TERSIRAT TERSEBUT, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, BUKAN PELANGGARAN, KESELAMATAN ATAU KETEPATAN. KHUSUS, TETAPI TANPA BATASAN, Myeyelashstore.com TIDAK MENJAMIN BAHAWA: (1) MAKLUMAT DI LAMAN INI ADALAH BENAR, TEPAT ATAU BERKAITAN; (2) FUNGSI-FUNGSI YANG TERDAPAT DI LAMAN INI AKAN TIDAK TERGANGGU ATAU BEBAS RALAT; ATAU (3) PERTAHANAN AKAN DIPERBAIKI, ATAU BAHAWA LAMAN INI ATAU SERVER YANG MEMBUAT TERSEDIA ADALAH BEBAS DARI VIRI ATAU KOMPONEN BERBAHAYA LAIN. Myeyelashstore.com tidak memberikan jaminan apa-apa mengenai sebarang laman web bukan-Myeyelashstore.com yang mungkin anda arahkan atau pautkan dari laman web ini. Hyperlink disertakan semata-mata untuk kemudahan anda, dan Myeyelashstore.com tidak membuat pernyataan atau jaminan berkenaan dengan ketepatan, ketersediaan, kesesuaian atau keselamatan maklumat yang diberikan di laman web bukan-Myeyelashstore.com tersebut. Myeyelashstore.com tidak menyokong, menjamin atau menjamin sebarang produk atau perkhidmatan yang ditawarkan atau disediakan oleh atau bagi pihak pihak ketiga di Laman web ini.

 

PENAFIAN - TIDAK ADA PEMBERITAHUAN PROFESIONAL

Sebarang maklumat yang kami berikan mengenai produk atau sebaliknya (cth. Deskripsi atau arahan produk) adalah untuk tujuan maklumat sahaja. Anda tidak boleh mengambil sebarang tindakan berdasarkan sebarang maklumat yang terdapat di Laman ini. Penggunaan Theite tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat profesional. Anda harus membaca dan tegas mengikut semua label produk, sisipan pembungkusan dan arahan dan semua petunjuk dan amaran pengeluar dan mendapatkan nasihat profesional bebas apabila sesuai.

 

CUKAI

Jumlah harga anda akan termasuk harga produk ditambah dengan sebarang cukai jualan yang berkaitan; Cukai jualan negeri dan tempatan adalah berdasarkan alamat penghantaran dan kadar cukai jualan yang berkuat kuasa pada masa anda membeli produk. Kami akan mengenakan cukai hanya di negeri-negeri di mana barangan yang dijual di internet dikenakan cukai.

 

PERLINDUNGAN

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, memegang tidak berbahaya, dan mempertahankan Myeyelashstore.com, induknya, anak syarikat, bahagian, dan gabungannya, dan pegawai, pengarah, pekerja, ejen dan sekutu masing-masing dan semua tuntutan, liabiliti, ganti rugi, kos dan perbelanjaan pertahanan, termasuk yuran peguam, dalam apa-apa cara yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan haram Anda terhadap Laman ini, pelanggaran terhadap Syarat atau Kebijakan Privasi ini, kandungan fitnah atau pelanggaran yang diposkan ke Situs oleh Anda, atau pelanggaran Anda terhadap undang-undang atau hak pihak ketiga.

 

HAD LIABILITI

KECUALI DALAM KES SALAH LAKU DENGAN SENGAJA DAN KELAKUAN RECKLESS ON THE BAHAGIAN Myeyelashstore.com, DALAM APA JUA KEADAAN Myeyelashstore.com, ITS SYARIKAT INDUK, SUBSIDIARI, SEKUTU ATAU MANA-MANA ​​MEREKA PEGAWAI MASING, PENGARAH, PEKERJA, EJEN, PENGGANTI, ANAK, PEMBEKAL, AFFILASI, ATAU PIHAK KETIGA YANG MENYEDIAKAN MAKLUMAT PADA LAMAN INI BERTANGGUNGJAWAB KEPADA SESIAPA PENGGUNA LAMAN ATAU SETIAP ORANG LAIN ATAU ENTITAS UNTUK SETIAP KEROSAKAN LANGSUNG, LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENAL, KONSEKUENSI ATAU CONTOH, DIPERBUATKAN, DALAM, DALAM DALAM KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN DATA, ATAU KEHILANGAN PENGGUNAAN) YANG TELAH MENGGUNAKAN PENGGUNAAN ATAU KEMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN, APA YANG BERDASARKAN JAMINAN, KONTRAK ATAU LAPORAN (NEGLIGENSI). WALAUPUN JIKA Myeyelashstore.com TELAH DIBERITAHU ATAU HARUS MENGETAHUI KEMUNGKINAN KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN. KECUALI DALAM KES-KES YANG MENJADI PELBAGAI PELAKSANAAN DAN KESALAHAN TIDAK ADA PADA BAHAGIAN Myeyelashstore.com, TIADA ACARA TIDAK AKAN MENGENAI JUMLAH TANGGUNGJAWAB Myeyelashstore.com, AFFILIATE ATAU SETIAP PEGAWAI RESPEKTIF MEREKA, PENGARAH, PEKERJA, PEKERJA, PEKERJA, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, PEKERJA, PEGAWAI, PEKERJA, PEGAWAI, PEKERJA, PEKERJA, PEKERJA, PEKERJA, PEKERJA , AFFILIATE ATAU PIHAK KETIGA YANG MENYEDIAKAN MAKLUMAT PADA LAMAN INI KEPADA ANDA ATAS SEMUA KERUSAKAN, KERUGIAN, DAN PENYEBAB TINDAKAN YANG BERHASIL DARI PENGGUNAAN LAMAN INI, APABILA DALAM JAMINAN, KONTRAK ATAU TORT (NEGLIGENCE), MELALUI AMOUNT ANDA DIBAYAR BERHUBUNGAN DENGAN ACARA YANG MEMBERI RISIKO UNTUK TANGGUNG JAWAB TERSEBUT. Anda dengan ini mengakui bahawa perenggan sebelumnya akan berlaku untuk semua kandungan, barang dagangan dan perkhidmatan yang tersedia melalui Laman web ini.

 

RISIKO KERUGIAN

Sebarang barang yang dibeli dari Laman kami akan dihantar oleh pembawa pihak ketiga. Hasilnya, tajuk dan risiko kerugian untuk barangan tersebut akan dihantar kepada anda apabila penghantaran kami kepada syarikat penerbangan.

 

WAIVER; REMEDI

Kegagalan Myeyelashstore.com untuk melaksanakan sebahagian atau sepenuhnya hak atau pengecualian Myeyelashstore.com dari sebarang pelanggaran Terma dan Syarat ini oleh anda tidak akan menghalang pelaksanaan hak tersebut oleh Myeyelashstore.com atau dianggap sebagai pengabaian oleh Myeyelashstore .com dari sebarang pelanggaran berikutnya oleh anda yang sama atau mana-mana istilah Terma ini yang lain. Hak dan pemulihan Myeyelashstore.com di bawah Syarat ini dan sebarang perjanjian lain yang berlaku di antara anda dan Myeyelashstore.com adalah bersifat kumulatif, dan pelaksanaan hak atau penyelesaian tersebut tidak akan membatasi hak Myeyelashstore untuk menggunakan hak atau penyelesaian lain.

Soalan: Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Terma ini, anda boleh menghubungi kami di misslamode@126.com

Anda berjaya melanggan!